دستگاه تراش رومیزی

دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X

دستگاه تراش کوچک یا مینی تراش مدل BL3119X با طول کارگیر 310 میلیمتر و قطر کارگیر 180 میلیمتر و همچنین گیربکس 2 حالته ، کوچکترین دستگاه تراش رومیزی لامیکو است و مهمترین وجه تمایز آن با نمونه های مشابه موجود در بازار علاوه بر کیفیت ساخت آن ، فلزی بودن چرخدنده های گیربکس و پیچبری آن می باشد.

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل (Low Speed)

سرعت اسپیندل (High Speed)

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

180mm

105mm

310mm

20mm

MT3

100-1250rpm

100-2500rpm

60mm

80mm

270mm

0.4-2mm

12-52TPI

40mm

MT2

400W

~40kg

(690*310*340)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL5222L-1

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025C

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL7025C با طول کارگیر 700 میلیمتر و قطر کارگیر 250 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7025V

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل 7025V با طول کارگیر 700 میلیمتر و قطر کارگیر 250 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور ، قابلیت پیچ تراشی و نشانگر دور موتور

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL7533E-1

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL9130

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10032

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10036D

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10036L

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه تراش رومیزی مدل BL10040

دستگاه تراش کوچک و رومیزی مدل BL5222L-1 با طول کارگیر 520 میلیمتر و قطر کارگیر 220 میلیمتر ، گیربکس تغییر دور موتور و قابلیت پیچ تراشی

قطر کارگیر تا روی بستر

حداکثر قطر تا روی کشوی عرضی

فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک

عرض میز

سوراخ کله گی

سایز مخروطی داخل اسپیندل

سرعت اسپیندل

جابجایی نگهدارنده ابزار

جابجایی عرضی ساپورت

جابجایی طولی

رزوه زنی متری

رزوه زنی اینچی

حداکثر جابجایی سر مرغک

سایز مخروطی مرغک

توان موتور

وزن ماشین

ابعاد بسته بندی

220mm

122mm

520mm

115mm

20mm

MT3

170-2000rpm

60mm

100mm

500mm

11/0.4-3mm

11/8-56TPI

50mm

MT2

550W

~125kg

(1200*560*450)mm

دستگاه فرز رومیزی
دستگاه تراش فرز چندکاره